เพิ่งมีโอกาสได้ฟังครับ

ประทับใจตั้งแต่ช่วง Intro – Peak – Release