Media_httpnewsbbcimgc_jfivg

การวิเคราะห์เสียง ก่อนหน้านี้ทำมาเพื่อผลทางสุนทรียอย่างเดียว ตอนนี้เริ่มมีการนำมาประยุกต์ใช้ในการแพทย์เพื่อตรวจจับการเจ็บไข้ได้แล้ว นับว่าเป็นก้าวที่สำคัญอย่างมากครับ