FACT TV เป็นรายการที่ Creative ดีครับ มีเวลา 10 นาที ปั่นงานออกมาให้เห็น ที่น่าสนใจไม่ใช่ผลลัพธ์ แต่เป็น Process หรือกระบวนการและวิธีคิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 10 นาที